NIEUW JURIDISCH REGLEMENT : informatiefiche

Sinds 1 september 2018 is voor de nationaal spelende clubs (en hun spelers) een nieuw juridisch reglement van kracht.  Om dit belangrijke instrument meer toegankelijk te maken heeft Volley Belgium voor u een infofiche opgesteld.

Verzeker u er alvast van dat uw juridisch electronisch adres correct is.

Commissies – Juridische raden

De statuten van VOLLEY BELGIUM voorzien drie nationale juridische raden, meer bepaald de raad van eerste aanleg, de beroepsraad en de verbrekingsraad.

Voorzitter raad van eerste aanleg

Frank VANDEWALLE

Voorzitter beroepsraad

Luc VANAVERBEKE

Voorzitter verbrekingsraad

Olivier ROSSILLON